Upozornenie

V prípade poruchy dodávky tepla a TÚV
v bytových domoch volajte svojho príslušného správcu:


Bytové družstvo:

v prípade porúch: 

p. Mášik

0917 957 667 

Službyt, m.p.

p. Sendlai

kontakt: 

0904 140 630

ARAMIS- správa bytov s.r.o.

Ing. Juraj Šabík

0905 620 038


Poruchy rozvodov tepla

Velín biomasa

NON STOP

služba: 

0918 445 649 

Certifikát


Teplárenstvo vzniklo v I. polovici 20. storočia ako vedľajšia činnosť elektrárenstva.
Od začiatku 50. rokov sa však na Slovensku postupne rozvinulo a dosiahlo úroveň samostatného výrobného odvetvia. Myšlienka cieľavedomej výstavby zdroja a rozvodu tepla sa v našich podmienkach po prvý raz objavila na sklonku 20. rokov na pôde Západoslovenských elektrární.

Chceme informovať našich odberateľov tepla, že dnešným dňom tj. 3.10.2019 zahájila Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s.r.o., vykurovaciu sezónu na základe Vyhlášky Ministerstva hospodárstva č. 152/2005 § 1, odst. 2 (a), o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.


O nás

Prvá energetická a teplárenská spoločnosť bola založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným, spoločenskou zmluvou zo dňa 14.2.2000 a je evidovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 21431/b 

 Naša spoločnosť sa zameriava hlavne na komplexné riešenia problematiky zásobovania teplom priemyselných areálov, mestských častí, obcí a celých lokalít. Špecializovaný spolupracovníci našej spoločnosti v obore projektovania, energetického kontraktingu, prípravy realizácie dodávok stavieb, výroby, montáží a financovania dokážu riešiť náročné energetické stavby v celej palete ponúkaných prác. 

Súčasťou našej ponuky je riešenie energetických - teplofikačných stavieb:  

 • spracovanie štúdií 
 • projektové práce 
 • inžinierska činnosť 
 • finančné služby 
 • realizácia diela 
 • prevádzkovanie vybudovaného zariadenia. 

Tým zároveň garantujeme ekonomickú návratnosť nami navrhovaného finančného krytia investičnej akcie.Financovanie 

Financovanie je nevyhnutnou súčasťou podnikateľských projektov a je teda aj dôležitou súčasťou projektového riadenia stavieb. Dôkladná príprava podnikateľského projektu musí zahŕňať nielen technické, ale aj finančné posúdenie. Bez finančného zabezpečenia nie je možné projekty realizovať. Realizovať ich je možné len vtedy, ak je overená ich ekonomická návratnosť. Firma PET s.r.o. ponúka zákazníkovi nielen prevedenie ekonomického posúdenia projektu, ale je súčasťou auditu, či technicko-ekonomickej štúdie, a tiež finančnej služby. 

 • dodávateľský úver 
 • energetický kontrakting 
 • metóda EPC 
 • projektové financovanie
  a zabezpečenie dotácií

Dodávateľský úver

Jedná sa o najjednoduchší spôsob finančnej podpory zákazníkovi. Splátkový kalendár na úhradu realizovaného diela sa zmluvne zakotví zvyčajne na 1 rok až 5 rokov. Cash-flow zákazníka tým nie je vystavený jednorázovému finančnému výdaju a zároveň môže byť realizované dielo čiastočne splácané z výnosov jeho prevádzky. Dodávateľský úver sa spravidla využíva pri finančne a rozsahovo menej náročných investíciách a v prípadoch, kedy základnou podmienkou zákazníka je predmet diela majetkovo vlastniť ihneď od uvedenia diela do prevádzky.
Energetický kontrakting

Predstavuje komplexnú službu poskytovanú firmou PET zákazníkovi a to od návrhu diela, cez prevedenie technicko-ekonomických analýz variantov, ďalej jeho vyprojektovania a realizácie, vrátane prefinancovania realizovanej investície, až po prevádzkovanie novej investície. Dĺžka kontraktu je 20 rokov. Po uplynutí kontraktu sa dielo odovzdáva za dohodnutú cenu zákazníkovi. Táto finančná služba má hneď niekoľko výhod. Zákazník do realizácie diela nevkladá žiadne finančné prostriedky. Realizované dielo je splácané zo svojej prevádzky. PET je v maximálnej možnej miere zainteresovaná do problematiky vhodnosti a koncepčnosti realizovaného diela, vrátane jeho ekonomickej návratnosti. V neposlednej rade kontrakt uzatvorený na mnoho rokov znižuje ročnú splátku investície na úroveň, ktorá nezaťažuje prevádzkové náklady diela.

Metóda EPC
(Energy Performance Contracting)

Ide o formu financovania na základe úspor. Princíp tejto metódy spočíva v úspornom efekte, ktorý prinesie modernizácia alebo rekonštrukcia diela. Prevádzkové náklady diela sa po zainvestovaní znížia (úspora) a vytvorí sa tak priestor pre postupné splácanie vloženej investície. Podľa výšky dosiahnutých úspor je dĺžka financovania zvyčajne podobná ako pri energetickom kontraktingu, tj. cca 20 rokov. Výhodou financovania metódou EPC je poskytnutie plnej záruky firmou PET za dosiahnutie zmluvne dohodnutých úspor energie, ako zdroje finančných prostriedkov na úhradu investície potrebných pre realizáciu diela. Náklady firmy prevádzkujúcej tento typ finančnej služby sú hradené iba z preukázateľnej úspory výdavkov na energiu.

Projektové financovanie

Je založené na majetkovom prevzatí vznikajúceho diela. Strategický partner vstúpi do prevádzky spoločnosti, zabezpečí prefinancovanie jeho modernizácie s následným prevádzkovaním. Svojou eventuálnou spoluúčasťou v spoločnosti si zákazník zaistí maximálnu kontrolu nad prevádzkou a hospodárením tejto spoločnosti, ktorá zvyčajne prostredníctvom zmodernizovaného diela zabezpečuje výrobu a dodávku energií pre zákazníka. Pri priemyslových závodoch sa finančná modernizácia energetického hospodárstva realizuje formou outsourcingu. Zákazník sa pri tomto financovaní rozhodne dielo vyčleniť a predať (alebo vložiť formou podielu) do novo založenej spoločnosti.